Leievilkår

Jakobsen Bygg & Flis AS

1) Formål

Vilkårene her gjelder ved avtale om leie av utstyr fra Jakobsen Bygg & Flis AS (utleier), så lenge ikke annet er skriftlig avtalt.

2) Leieperiode

Leieperioden løper fra og med den dag utstyret leveres av utleier på leietakers adresse eller hentes av leietaker på utleiers adresse/lager.

Leieperiodens varighet skal avtales skriftlig mellom utleier og leietaker, og skal være tidsbestemt eller tidsubestemt.

3) Leveringsforbehold

Utleier lager tilbud fortløpende. Tilbud gis med forbehold om at leieutstyr i tilbud ved bestilling er tilgjengelig i ønsket leieperiode.

Ved bestilling av tilbud uten skriftlig bekreftelse på dette fra utleier, kan utstyr være utleid til andre og utleier kan tilby leveranse med det som er tilgjengelig.
Utleier må bekrefte mottatt bestilling på tilbud fra leietaker skriftlig for at denne skal være gyldige.

Utleier kan ikke holdes ansvarlig for avvik mellom tilbud og leveranse. Med avvik menes leieperiode og mengde/type utstyr.

4) Betalingsbetingelser, avbestilling mv.

Leiepris beregnes i samsvar med den til enhver gjeldende prisliste eller iht. inngått avtale mellom partene.
Leien faktureres fortløpende med 10 dagers forfall, med mindre annet er særskilt avtalt
Fakturagebyr kr. 60,-.
Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente iht. forsinkelsesrenteloven.

Dersom det er avtalt depositum eller forskuddsleie, må dette være innbetalt før utleieobjektet utleveres. Depositum/forskuddsleie avregnes mot sluttregning.

Leietaker kan kostnadsfritt avbestille tjenesten dersom det skjer innen 48 timer før avtalt utleietidspunkt.

Ved avbestilling senere enn 48 timer før avtalt utleietidspunkt, må leietaker betale leie for hele leieperioden ved tidsbestemte tilbud. Ved avbestilling av tidsubestemte tilbud senere enn 48 timer før avtalt utleietidspunkt skal leietaker betale leie for 14 dager.

Dersom leietaker ikke betaler faktura ved forfall kan utleier uten forutgående varsel, hente utleid utstyr hos leietaker. Utgifter og eventuelt økonomisk tap som påføres utleier som følge av henting, herunder demontering, belastes leietaker. Utleier er da uten ansvar for eventuelle tap på leietakers hånd.

Leietaker betaler leie også for den tid som medgår til nødvendig service og vedlikehold i leieperioden.

5) Utlevering, tilbakelevering og transport

Transport til leiested og kostnader for dette avtales skriftlig. Hvis utleier skal transportere utstyr forutsettes det at det er ordinær god kjørevei frem til leveringssted, samt ikke mer enn 5meter fra vei til sted for avlasting av utstyr hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Leietaker eller hans representant må være tilstede ved utlevering av utstyret.

Utstyret leveres umontert.

Utleier har rett til å utlevere utstyret selv om det skulle forekomme avvik fra mål, kravbehov, arbeidsytelser eller andre spesifikasjoner som er oppgitt, forutsatt at supplering/omlevering kan skje uten ugrunnet opphold.

Dersom utleieobjektene avviker fra det som er avtalt, skal leietaker snarest gi beskjed til utleier slik at omlevering eller reparasjon kan foretas. Leietaker har plikt til å melde om feil eller skader på det utleverte utstyr innen 2 virkedager etter levering. Dersom leietaker ikke gir slik melding kan utleier legge til grunn at utstyr er levert i henhold til avtale uten feil eller mangler.

Ved leieperiodens opphør henter utleier utstyret samme plass som det ble levert, hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Leietaker eller hans representant må være til stede når utleier henter utstyret.

Utstyret skal ved tilbakelevering være rengjort og fri for skader. Ved manglende rengjøring kan utleier fakturere leietaker for rengjøringskostnader. Leiertaker plikter å erstatte tapt eller skadet utstyr.

Dersom leietaker har behov for forlenget leieperiode skal dette avklares med utleier i god tid og senest 7 dager før avtalt tilbakelevering. Dersom slik avklaring ikke skjer, og tilbakeleveringen blir forsinket, kan utleier kreve dobbel leie så lenge forsinkelsen vedvarer. Leietaker plikter i tillegg å erstatte øvrig økonomisk tap påført utleier som følge av forsinkelsen.

6) Fremleie

Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter leieavtalen til andre. Leietaker kan ikke selge eller pantsette utstyret.
Adresse hvor utstyret skal benyttes skal oppgis til utleier. Dersom utstyret skal flyttes til annen adresse må dette varsles skriftlig til utleier og godkjennes av utleier. Det er ikke tillatt å frakte leid utstyr ut av Norge.

Utleier har til enhver tid rett til å inspisere utleid utstyr.

7) Tilsyn, bruk og vedlikehold

Leietakeren plikter å følge instruksjon for bruk av utstyret som leies, og skal behandle utstyret med aktsomhet og ellers slik det fremgår av tilhørende bruksanvisning. Leietaker plikter å følge offentligrettslige påbud om transport og bruk av utstyret, og har ansvaret for at utstyret og monteringen av det oppfyller offentligrettslige krav til sikkerhet.

Leietakeren er ansvarlig for at montører/brukere av utstyret har den nødvendige kompetanse iht. bestemmelser i norsk lov.

Leietaker skal så langt det er mulig teste utstyrets funksjoner før det tas i bruk til det tiltenkte formål, for å forsikre seg om at disse fungerer tilfredsstillende.

Leietaker skal ikke foreta endringer, modifikasjoner eller reparasjoner på utleid utstyr uten utleiers forhåndssamtykke.
Sprøytemaling og sandblåsing er ikke tillatt ved bruk av utleid utstyr.

Papirkopi av monteringsanvisning utleveres på forespørsel. Denne ligger også tilgjengelig på utleiers nettside.

Leietaker er selv ansvarlig for at det leide utstyr har tilfredsstillende mengde, kvalitet mv. til sitt behov.

8) Reklamasjon

Leietaker skal ved levering uten opphold varsle utleier skriftlig ved feil på utstyret eller noen del av dette innen 2 dager. Dersom feil eller mangler først viser seg senere skal leietaker varsle utleier uten opphold og innen dagen etter feil/mangel er oppdaget. Forsømmer leietaker dette, taper han retten til å gjøre gjeldende mangelsbeføyelser overfor utleier.

Utleier skal søke å utbedre feilen. Dersom utbedring ikke lar seg gjøre med de per tidspunktet tilgjengelige ressurser, skal utleier foreta omlevering av utstyret. Dersom omlevering ikke er mulig, og mer enn halvparten av det bestilte utstyret mangler, kan leietaker kreve å gå fra avtalen. Utleier kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt økonomisk tap på leietakers hånd som følge av dette.

Utleier har ikke krav på leie for utstyr som var defekt på utleveringstidspunktet, eller annet utstyr som av den grunn ikke lar seg benytte.

Utleier har krav på full leie i avtaleperioden dersom leietaker selv har forårsaket at utstyret eller deler av de ikke kan benyttes i leieperioden.

9) Forsikring

Stillaset er ikke forsikret i leieperioden og erstattes i sin helhet av leietaker ved skade, tyveri, brann, naturkatastrofer og lignende, også under transport utført av leietaker.

Det anbefales at leietaker sørger for nødvendig forsikring for det ansvaret leietaker kan komme i.

10) Force Majeure

Utleiers plikt til å oppfylle avtalen faller bort dersom oppfyllelse ikke er mulig grunnet forhold som ligger utenfor utleiers kontroll slik som f.eks.: naturfenomener, streik, lockout, militær mobilisering, offentlige påbud og forbud. Leietaker kan i slike tilfeller ikke kreve erstatning for eventuelt direkte og indirekte økonomisk tap som måtte oppstå på grunn av forholdene og forsinkelser som følger av dette.

11) Risiko og ansvarsbegrensning

Risikoen for det utleide utstyret hviler på leietaker fra det tidspunkt utstyret er levert til leietaker, eller blir hentet av leietaker på utleiers adresse.

Risikoen for det utleide utstyret går tilbake på utleier når dette hentes av utleier hos leietaker eller når leietaker leverer utstyret på utleiers adresse/lager i henhold til skriftlig avtale mellom partene.

Leietaker er ansvarlig for all skade og tap som utstyret og bruken av det i leieperioden måtte påføre leietaker, herunder leietakerens ansatte og brukere av utstyret for øvrig, utleier eller tredjeperson, samt følgen av slike skader. Ansvaret er objektivt, og forutsetter ikke utvist skyld eller uaktsomhet fra leietakers side.

Utleier er ikke ansvarlig for leietakers tap ved driftsforstyrrelser eller lignende som følge av mangler ved utstyret.

12) Oppsigelse, heving ved mislighold

Tidsbestemt leieavtale kan ikke sies opp i leieperioden. Leietaker er ansvarlig for å betale for hele leieperioden selv om utstyret leveres tilbake til utleier før utløp av leieperioden. Dersom et tidsbestemt leieforhold forlenges for en ubestemt periode, går avtalen over til å være tidsubestemt og det gjelder da en 2 dagers oppsigelsesfrist for både utleier og leietaker.

Ved tidsubestemte leieavtaler kan avtalen sies opp med 2 dagers varsel av både utleier og leietaker. Leietaker plikter å betale leie i oppsigelsestiden.

Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser etter leieavtalen herunder at utstyret ikke behandles forsvarlig av leietaker, kan utleier heve avtalen med umiddelbar virkning og kreve utstyret tilbakelevert. I slike tilfeller kan utleier kreve erstatning for ethvert tap han blir påført somfølge av hevingen.

13) Tvangsfullbyrdelse/grunnlag

Dersom leie ikke blir betalt kan utleier kreve utlevering iht. tvangsfullbyrdelseslovens regler. Det samme gjelder dersom utstyret ikke er tilbakelevert når leietiden er utløpt. Avtalen her er å anse som et særlig tvangsgrunnlag, og begjæring om tvangsfullbyrdelse kan fremmes uten forutgående søksmål og dom.

Omkostninger og gebyrer i den forbindelse belastes leietaker.

14) Personvern

Personopplysninger som utleier bruker i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen med leietaker blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

15) Tvister

Enhver tvist som springer ut av denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker skal ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten henvises til ordinære domstoler. Verneting er Trondenes tingrett.